درباره فروشگاه آنلاین نقش راه آینده

موسسه نقش راه آینده

ارائه کتب درسی و دانشگاهی
با بیش از ۲۸ سال سابقه
درباره ما

نقش راه آینده

مختصری کوتاه درباره موسسه نقش راه آینده و تاسیس فروشگاه آنلاین و حضوری کتب درسی و دانشگاهی
حشمت الله دانشور

حشمت الله دانشور

دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران

تابستان سال ۱۳۷۳ دوره های آموزشی آزاد حقوق و علوم سیاسی را در جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،بنیان نهاد . تاکنون ۳ دهه از فعالیت آموزشی در عرصه حقوق میگذرد.

اکثر موسسات محترم آموزشی موجود از تفکر و حضور ایشان بهره جسته اند.

هزاران داوطلب حقوق از دوره ها و مشاوره های ایشان برخوردار شده و همینک در کسوت وکیل و قاضی و سردفتر و مدیر و کارشناس حقوقی مشغول فعالیت هستند.

اینک با ۳ دهه تجربه مفید آموزشی ، با نگاهی نو و باوری راسخ و دیدگاهی متفاوت ، مهیای ارائه خدماتی نوین هستیم .

در این راه از نظرات همه فرهیختگان حقوق ، استقبال میکنیم.

بدین سان نقشه راه آینده ترسیم میشود.