۶۶۴۷۵۰۶۷ ۰۲۱ - ۶۶۴۷۵۰۶۸ ۰۲۱ - ۰۹۱۲۴۱۹۸۲۴۱

به وب سایت موسسه نقش راه آینده دانشور خوش آمدید

دانلود بودجه بندی آزمون
رای وحدت رویه شماره 991 مورخ 1400/3/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 991    تاریخ دادنامه: 1400/03/25       شماره پرونده: 9901627

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص خواسته شرایط الزام به پرداخت «کمک بارداری» طبق ماده 67 قانون تامین اجتماعی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900063532 با موضوع دادخواست آقای شهرام زرنشان به طرفیت تأمین اجتماعی استان همدان و به خواسته پرداخت هزینه کمک بارداری به موجب دادنامه شماره 9409970901500901-26/5/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با توجه به مدارک و محتویات پرونده و مستندات ابرازی و همچنین لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و با عنایت به اینکه برابر ماده 67 قانون تامین اجتماعی اولاً: همسر مرد می بایست بیمه شده باشد. ثانیاً: شرط عدم اشتغال به کار در جهت استفاده از کمک بارداری لحاظ گردیده و شاکی نیز دلیلی دال بر بیمه بودن همسر و عدم اشتغال به کار ایشان ارائه ننموده است لذا مشمول حق استفاده از مزایای مقرر در این ماده (67) نبوده و شکایت مشارالیه نیز قابل پذیرش نمی باشد بر این اساس و مستند به ماده مارالذکر و ماده 63 و 68 قانون تامین اجتماعی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970955600844-24/3/1396 با استدلال زیر ضمن نقض چنین رایی صادر می کند.

تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه فوق الاشعار وارد و موجه است زیرا مطابق ماده 67 قانون تامین اجتماعی (بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید) و با توجه به اینکه آقای شهرام زرنشان سابقه پرداخت حق بیمه لازم را قبل از زایمان همسر دارد استحقاق دریافت کمک بارداری را دارند و شرط عدم اشتغال مربوط به همسر می باشد لذا با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات دیوان ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و پرداخت کمک بارداری صادر می شود. این رای قطعی است.

ب: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900303310 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا اعظمی طلعت به طرفیت تأمین اجتماعی همدان و به خواسته الزام به پرداخت کمک هزینه بارداری با غرامت دستمزد بابت ایام بارداری و زایمان همسر خود به موجب دادنامه شماره 9809970900303842-27/12/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین و مدارک و مستندات ابرازی و نظر به اینکه با وصف رد و انکار دعوای مطروحه موجهاً از سوی خوانده دلیل و مدرک متقن و یا موجب و مطلب موثر و مستندی از جانب شاکی که مثبت ادعای نامبرده و دال بر استحقاق او یا تضییع حقی باشد ارائه و ابراز نگردیده، بنابراین شکایت شاکی را وارد و محرز ندانسته و به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن را صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره 9909970960001018-14/4/1399 شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه 42 بدوی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 9409970904200500-24/3/1394 با موضوع دادخواست آقای ایمان زهراکار به طرفیت اداره تأمین اجتماعی شهرستان الیگودرز و به خواسته الزام به پرداخت کمک بارداری، قرار رد شکایت صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- براساس ماده 67 قانون تأمین اجتماعی: «بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک ‌بارداری استفاده نماید» و برمبنای حکم مقرر در این ماده، شخص بیمه‌شده باید علاوه بر اینکه ظرف یک سال قبل از زایمان خود یا همسرش دارای سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز باشد، اشتغال به کار نیز نداشته باشد و بنابراین چه بیمه‌شده زنی باشد که خود اقدام به بیمه‌پردازی مینماید یا مردی باشد که همسرش به تبع او تحت شمول بیمه قرار گرفته است، به منظور دریافت کمک بارداری مذکور در ماده 67 قانون تأمین اجتماعی، تحقّق شرط عدم اشتغال برای اشخاص مذکور ضروری است و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به الزام ماده 67 قانون تأمین اجتماعی به عدم اشتغال شخص بیمه‌شده به منظور دریافت هزینه کمک بارداری، دادنامه شماره 9709970960001018-14/4/1399 (صادره از شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تأیید دادنامه شماره 9809970900303842-27/12/1398 (صادره از شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری) با پذیرش دادخواست مردی که همسرش به تبع او بیمه شده است، به لحاظ اینکه دلیلی بر عدم اشتغال مرد بیمه پرداز ارائه نشده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمد مصدق-رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت‌گذاری شده‌اند.

امتیاز شما

دیدگاه برای موضوع رای وحدت رویه شماره 991 مورخ 1400/3/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۰ دیدگاه)

امیر - 18 اسفند 1400

دیدگاه برای موضوع معرفی کتاب

امیر - 18 اسفند 1400

دیدگاه برای موضوع معرفی کتاب