تامین خواسته

تامین خواسته

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آ.د.م به موضوع تامین خواسته پرداخته است. با توجه به بندهای چهارگانه ماده مذبور، موارد صدور آن را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود.

 1. صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ تامین از خواهان
 2. صدور قرار تامین خواسته مستلزم دادن تامین از سوی خواهان می باشد.

تعریف

خواهان دعوا برای به دست آوردن مال، اعم از عین معین یا کلی اقدام به طرح دعوا می نماید.

برای آنکه به دست آوردن محکوم به را تضمین نماید درخواست تامین می دهد. بدین منظور پیشاپیش مال موضوع دعوا یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف می نماید.

ویژگی

 1. قرار است
 2. یک قرار تامینی است
 3. موضوع تامین با موضوع دعوا یکسان می باشد.

آثار ایجاد:

 • ایجاد حق تقدم

صدور قرار تامین برای خواهان نسبت به آن مال ایجاد حق تقدم می نماید.

البته ایجاد حق تقدم منوط به اجرا و توقیف مال است.

حق تقدم به این صورت تحقق می یابد که ابتدا مطالبات آن شخص از محل عین آن مال یا حاصل فروش تامین می شود.

 • زمانی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین است ولی توقیف همان عین معین ممکن نیست. معادل بهای آن خواسته از اموال خوانده توقیف می شود.
 • ممنوعیت نقل و انتقال اموال توقیفی

این ممنوعیت شامل تمام انواع نقل و انتقال اعم از رهنی، شرطی، قطعی می باشد. مبادرت به انجام آن موجب بطلان انتقال است. هرگونه قرارداد یا تعهدی که به ضرر خواهان تامین خواسته باشد نیز نافذ نیست مگر او رضایت بدهد.

نکته حائز اهمیت عدم تاثیر صدور قرار تامین خواسته در اصل دعوا است. این بدین منظور است که صدور این قرار به معنی محق بودن خواهان نیست.

شرایط درخواست تامین خواسته

صدور این قرار مستلزم در خواست خواهان است. دادگاه هیچ گاه راسا نسبت به آن اقدام نمیکند.

نکته مهم و آزمونی در این خصوص، نقص شرایط  درخواست تامین خواسته است. چنانچه شرایط لازم رعایت نشده باشد، دادگاه نسبت به آن قرار رد درخواست صادر می کند.

این قرار رد قطعی است و قابل اعتراض توسط هیچ یک نمی باشد.

افرادی که می توانند درخواست تامین خواسته نمایند:

 • خواهان دعوای اصلی
 • خواهان دعوای تقابل ( خوانده دعوای اصلی) نسبت به دعوای متقابل
 • وارد ثالث اصلی
 • وارد ثالث تبعی اگر برای حمایت و تقویت موضع خواهان وارد شده باشد

این درخواست در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

عدم رعایت موضوع صلاحیت دادگاه در ارائه درخواست موجب رد درخواست  می گردد.

اما این صلاحیت ضرورت رسیدگی به قرار و اصل دعوا در یک شعبه را اقتضا نمی کند.

روش ارائه درخواست تامین خواسته
 1. قبل از تقدیم دادخواست یعنی قبل از آنکه خواهان اقدام به طرح دعوا کند درخواست صدور قرار تامین خواسته را می دهد.

اما باید ضرورتا دادخواست راجعبه اصل دعوا را ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته تقدیم نماید.

عدم اقدام به صورت فوق باعث می شود دادگاه با درخواست خوانده اقدام به رد درخواست نماید.

 1. ارائه درخواست تامین خواسته همراه با دادخواست دعوای اصلی
 2. در جریان دادرسی

امکان ارائه درخواست در این مقطع بصورت کتبی و شفاهی امکان پذیر است. در هر مرحله اعم از بدوی، تجدید نظر، واخواهی  که باشد می تواند اقدام نماید.

البته مهم است که ما قبل ختم دادرسی این درخواست ارائه گردد.

نکته مهم: عدم امکان ارائه این درخواست در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. زیرا ماهیت رسیدگی برای دیوان فقط برسی است. در صورت نقض و عودت به دادگاه های پایین تر این امکان همچنان موجود است.

جهت تماس با ما و یا ثبت سفارش محصولات فروشگاه نقش راه آینده ، میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.

شرح مواد آیین دادرسی مدنی

شرح مواد آیین دادرسی مدنی

شرح مواد آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مجموعه ای است از قوانین و مقررات که شرح مواد آیین دادرسی مدنی موجب اشراف دقیق بر این تشریفات میگردد.

در ابتدا لازم است محتوای آن را بدانیم تا بتوانیم نسبت به شرح مواد آیین دادرسی مدنی آگاه تر باشیم.

محتوای آیین دادرسی مدنی

 1. سازمان قضاوتی :

تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعم از قضایی و کیفری یا اداری را شامل می شود. سازمان های قضایی و ترکیب آن را مشخص می سازد.

سلسله مراتب و ارتباط آن ها با یکدیگر مقررات استخدامی و انتظامی قضات را مطرح می کند. همچنین افراد وابسته به دادگستری مانند کارشناسان یا وکلا را مورد توجه و برسی قرار میدهد.

 1. صلاحیت مراجع قضاوتی :

قوانین مربوط به صلاحیت به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

 • مقررات صلاحیت ذاتی که مراجع قضاوتی را با توجه به صنف، نوع، درجه مشخص مینماید.
 • مقررات صلاحیت محلی یا به گفته دکتر شمس صلاحیت نسبی
 1. قوانین آیین دادرسی مدنی به معنای خاص شامل عناوین ذیل می باشد :

 

 1. شیوه تنظیم دادخواست
 2. شیوه ابلاغ دادخواست
 3. چگونگی ارائه دلایل و نوع دلایل قابل ابراز در فرایند رسیدگی
 4. نحوه رسیدگی به دعوا
 5. صدور حکم
 6. طرق شکایت از حکم های صادر شده
 7. نحوه اجرای آراء صادر شده

آنچه لازم است مورد توجه دقیق قرار بگیرد، دسته سوم محتوای آیین دادرسی مدنی است.

در تمامی عناوین فوق موضوع )چگونگی، نحوه، شیوه، نوع و از این قبیل (مدنظر می باشد. مشخص است آیین دادرسی مدنی در حال بیان چگونگی انجام احقاق حق است.

انواع حقوق

 1. حقوق ماهوی
 2. حقوق شکلی

حقوق ماهوی حقوق تعیین کننده است که مشخص می نماید حق و تکلیف ها چه می باشند. حقوق شکلی نحوه اجرای این حقوق و چگونگی آن را بیان می کند.

هنگام تضییع حق قدرت اقامه دعوا برای ما تعیین شده است اما چگونگی این اقامه دعوا در آیین دادرسی مشخص می شود.

نه تنها برای ما بلکه برای کارشناسان، قضات، وکلا، مدیران دفتر و شاهدان و… نیز در آیین دادرسی مدنی تعیین وضعیت داریم.

باب های قانون آیین دادرسی مدنی

باب اول : کلیات

باب دوم : وکالت در دعاوی

باب سوم : دادرسی نخستین

باب چهارم : تجدید نظر

باب پنجم : فرجام خواهی

باب ششم: مواعد رسیدگی

باب هفتم : داوری

باب هشتم : هزینه های دادرسی و اعسار

باب نهم: خسارت و اجبار به انجام تعهد

شرح مواد آیین دادرسی مدنی به چه صورت می باشد؟

درباره آیین دادرسی مدنی بیشتر بدانید.

در هر باب قانون به شرح تشریفاتی پرداخته که بر اساس آن میتوان به مطالبه و رسیدگی به حق پرداخت. هنگامی که کلیات را مورد برسی قرار می دهد

در ابتدا موضوع صلاحیت ها را مطرح می نماید.

باید به خواهان گفت در چه مرجعی می تواند حقی را که نسبت به آن مدعی است مطالبه نماید. پس از آن متذکر می گردد به چه نحوی می تواند به جای

آنکه خود وارد به رسیدگی شود کار را به وکیل بسپارد.

آنچه اهمیت بالایی دارد نحوه ارائه دادخواست اقامه دعوا می باشد چه توسط خواهان چه وکیل آن مطرح شود. تمام مسائلی که برای دادخواست پیش می آید

و لازم است مورد توجه قرارگیرد ذکر می گردد.

اما تمام توضیحات قانون برای چگونگی عملکرد خواهان نیست بلکه قانون حامی خوانده نیز است. به همان اندازه که به دنبال احقاق حق هستیم به همان میزان به

دنبال جلوگیری از تضییع حق نیز می باشیم.

در شرح مواد آیین دادرسی مدنی متوجه خواهیم شد قانونگذار چه مواردی را برای خوانده ذکر نموده.

چگونگی عملکرد خوانده و حقوق اورا در بخش های مختلف ذکر نموده. حتی اگر خوانده در ایران نباشد یا ایرانی نباشد نیز برای او راه حلی قرار داده شده است.

زیرا یکی از اهداف عالیه آیین دادرسی مدنی ارائه راه حل برای احقاق حق و اجرای عدالت می باشد.

در ادامه ی شرح مواد ایین دادرسی مدنی قانونگذار بیان میکند چه دلایلی با چه تشریفاتی ارائه گردد.

قاضی چگونه رای صادر نماید و طرفین چگونه از این آراء بتوانند شکایت نمایند. به همین دلیل یکی از مهم ترین قوانین موجود در علم حقوق در تمامی کشور ها ایین

دادرسی مدنی می باشد.

چنانچه شرح مواد ایین دادرسی مدنی را بدانیم راه و فرایند احقاق حق و اجرای عدالت در ساختار قضایی را خواهیم دانست.

جهت ما تماس با ما و یا ثبت سفارش محصولات فروشگاه نقش راه آینده ، میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.

آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

تعریف دادرسی مدنی

تعریف دادرسی مدنی موجب میشود علاوه بر آشنایی با مفهوم آن فایده، دامنه و خصوصیات آن را در یابیم.

در ترکیب ” آیین دادرسی مدنی ”  آیین را در لغت فارسی به معنای ” رسم” روش” شیوه” درنظر میگیریم.

به احتمال زیاد این لغت از واژه فرانسوی procedure برگردانده شده است.

معنای عام procefure ” پیش روی” نحوه اقدام برای رسیدن به هدف “می باشد.

این معنای لغوی با توجه به کارایی آیین دادرسی شایسته است.

تعریف دادرسی مدنی از منظر قانون

مجموعه تشریفاتی که شامل اصول و قواعدی می باشد و به وسیله آن اختلافات حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

چنانچه فرد بخواهد حقوقی که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته را مطالبه نماید بر اساس دادرسی مدنی عمل میکند.

دادرسی برای آن موجود شده است تا اشخاص دخیل در فرایند رسیدگی به میل خود عملننماید.

از تعریف دادرسی مدنی مشخص است هدف عالیه آن شکل بخشیدن به عملکرد ساختار قضایی و تمام افراد موجود در آن می باشد.

تشریفاتی که به موجب دادرسی مدنی مقرر می گردد برای اشخاص ذیل در فرایند دادرسی لازم الرعایه می باشد:

 • مرجع قضایی
 • خواهان
 • خوانده
 • اشخاصی که در امر رسیدگی دخالت دارند مانند مدیر دفتر، مامورین اطلاع، وکلا،کارشناسان…

انواع دادرسی

دادرسی مدنی

دادرسی کیفری

دادرسی اداری

تعریف دادرسی مدنی مختصرا ذکر شد اما لازم میباشد ارتباط جدی سایر آیین های دادرسی با آن مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تعریف دادرسی مدنی چنین میباشد:

مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی بکار می رود.

قانونگذار صریحا متذکر می گردد علاوه بر دعاوی مدنی در امور حسبی و تجاری نیز آیین دادرسی مدنی مجری می باشد.

قانون تضییع برخی حقوق را مستوجب مجازات می داند که نیازمند طرح شکایت و رسیدگی بر

اساس اصولی می باشد. به همین دلیل آیین دادرسی کیفری تدوین و اجرا می شود.

نکته مهم، اثر دادرسی مدنی در رسیدگی کیفری است. متضرر از جرم جبران ضرر و زیان واحقاق حق خصوصی خود را به دادگاه کیفری ارائه می نماید.

دادگاه بر اساس آیین دادرسی مدنی اقدام به رسیدگی ان می نماید.

ماده ۵۱ قانون آیین داردسی کیفری موید این موضع می باشد:

“مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.”

چنانچه تضییع حق توسط دولت یا تشکیلات عمومی غیر دولتی رخ دهد پای حقوق اداری به میان می آید.

طرح شکایت، رسیدگی به آن توسط مرجع صالح بر اساس تشریفات آیین دادرسی اداری میباشد.

چنانچه آیین دادرسی اداری خلاء یا سکوت در تعیین تکلیف داشته باشد به آیین داردسیمدنی مراجعه می کنیم.

روشن است که تعریف دادرسی مدنی و تشریفات آن بر سایر شیوه های دادرسی قدرت اثردارد.

فایده آیین دادرسی

قراردادن قواعد و مقرراتی که صرفا حق و تکلیف رابیان نماید کافی نیست.

برای تامین کامل نیاز عدالت، اخلاق و انصاف به مقررات دادرسی مدنی نیاز داریم.

آیین دادرسی حقوق تضمین کننده ای می باشد که به نحوی ضمانت اجرایی برای چگونگی احقاق حق است.

Inhering می گوید :

(آیین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزادی است.)

جهت ما تماس با ما و یا ثبت سفارش محصولات فروشگاه نقش راه آینده ، میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.