آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

تعریف دادرسی مدنی

تعریف دادرسی مدنی موجب میشود علاوه بر آشنایی با مفهوم آن فایده، دامنه و خصوصیات آن را در یابیم.

در ترکیب ” آیین دادرسی مدنی ”  آیین را در لغت فارسی به معنای ” رسم” روش” شیوه” درنظر میگیریم.

به احتمال زیاد این لغت از واژه فرانسوی procedure برگردانده شده است.

معنای عام procefure ” پیش روی” نحوه اقدام برای رسیدن به هدف “می باشد.

این معنای لغوی با توجه به کارایی آیین دادرسی شایسته است.

تعریف دادرسی مدنی از منظر قانون

مجموعه تشریفاتی که شامل اصول و قواعدی می باشد و به وسیله آن اختلافات حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

چنانچه فرد بخواهد حقوقی که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته را مطالبه نماید بر اساس دادرسی مدنی عمل میکند.

دادرسی برای آن موجود شده است تا اشخاص دخیل در فرایند رسیدگی به میل خود عملننماید.

از تعریف دادرسی مدنی مشخص است هدف عالیه آن شکل بخشیدن به عملکرد ساختار قضایی و تمام افراد موجود در آن می باشد.

تشریفاتی که به موجب دادرسی مدنی مقرر می گردد برای اشخاص ذیل در فرایند دادرسی لازم الرعایه می باشد:

  • مرجع قضایی
  • خواهان
  • خوانده
  • اشخاصی که در امر رسیدگی دخالت دارند مانند مدیر دفتر، مامورین اطلاع، وکلا،کارشناسان…

انواع دادرسی

دادرسی مدنی

دادرسی کیفری

دادرسی اداری

تعریف دادرسی مدنی مختصرا ذکر شد اما لازم میباشد ارتباط جدی سایر آیین های دادرسی با آن مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تعریف دادرسی مدنی چنین میباشد:

مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی بکار می رود.

قانونگذار صریحا متذکر می گردد علاوه بر دعاوی مدنی در امور حسبی و تجاری نیز آیین دادرسی مدنی مجری می باشد.

قانون تضییع برخی حقوق را مستوجب مجازات می داند که نیازمند طرح شکایت و رسیدگی بر

اساس اصولی می باشد. به همین دلیل آیین دادرسی کیفری تدوین و اجرا می شود.

نکته مهم، اثر دادرسی مدنی در رسیدگی کیفری است. متضرر از جرم جبران ضرر و زیان واحقاق حق خصوصی خود را به دادگاه کیفری ارائه می نماید.

دادگاه بر اساس آیین دادرسی مدنی اقدام به رسیدگی ان می نماید.

ماده ۵۱ قانون آیین داردسی کیفری موید این موضع می باشد:

“مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.”

چنانچه تضییع حق توسط دولت یا تشکیلات عمومی غیر دولتی رخ دهد پای حقوق اداری به میان می آید.

طرح شکایت، رسیدگی به آن توسط مرجع صالح بر اساس تشریفات آیین دادرسی اداری میباشد.

چنانچه آیین دادرسی اداری خلاء یا سکوت در تعیین تکلیف داشته باشد به آیین داردسیمدنی مراجعه می کنیم.

روشن است که تعریف دادرسی مدنی و تشریفات آن بر سایر شیوه های دادرسی قدرت اثردارد.

فایده آیین دادرسی

قراردادن قواعد و مقرراتی که صرفا حق و تکلیف رابیان نماید کافی نیست.

برای تامین کامل نیاز عدالت، اخلاق و انصاف به مقررات دادرسی مدنی نیاز داریم.

آیین دادرسی حقوق تضمین کننده ای می باشد که به نحوی ضمانت اجرایی برای چگونگی احقاق حق است.

Inhering می گوید :

(آیین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزادی است.)

جهت ما تماس با ما و یا ثبت سفارش محصولات فروشگاه نقش راه آینده ، میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.