مجازات های تکمیلی

مجازات های تکمیلی

مجازات اصلی ، تبعی ، تکمیلی ; سه نوع مجازات متفاوت است که قانونگذار برای جرم های انجام شده قرار داده است.

قانونگذار با نگاه بر این موضوع که مجازات علاوه بر بازدارندگی ، اصلاح کننده باشد انواع مجازات را وضع نموده است.

مجازات اصلی

قاضی صادر کننده رای ملزم است مجازات اصلی قرار داه شده برای جرم را مبنای صدور حکم خود قرار بدهد. گاهی تنها یک مجازات برای جرم قرار داده شده است گاه مجازات های متعددی پیش بینی شده است.

نوع اعمال این مجازات ها در صورتی که متعدد باشندمتفاوت است :

 •  قاضی ملزم به صدور حکم به هر دو یا هر سه مجازات می باشد :

مثلا سه ماه تا یک سال حبس و تا ۴۷ ضربه شلاق برای جرم سلب آسایش عمومی

 • قاضی در اجرای همه یا انتخاب یک یا دو مجازات مخیر است :

مثلا سه ماه تا یک سال حبس و ۰۰۱۱۱۱۱ ریال تا ۰۱۱۱۱۱۱ ریال جزای نقدی. تا ۴۷ ضربه شلاق به یک یا دو مجازات برای جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم گردد.

تعریف مجازات تکمیلی

در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات تکمیلی پرداخته شده است .

در تکمیل مجازات های اصلی، مجازات تکمیلی به محکوم علیه داده می شود. لازم است در حکمی که صادر می گردد نوع و میزان و دلیل ان درج گردد.

البته نفس اعمال مجازات تکمیلی از طرف قاضی اختیاری است اما مجازات های تکمیلی اجباری نیز در قانون وجود دارد.

تمامی موارد مجازات تکمیلی مندرج در ماده ۳۲ اختیاری است. اما مثلا در ماده ۴۰۳ ضبطاشیاء و اموال تحصیل شده یا وسایلی که برای ارتکاب جرم بوده در مورد جرم کلاشی و تکدی امری اجباری است.

این مجازات ها تکمیل کننده مجازات اصلی هستند و به هیچ وجه به صورت مستقل موردحکم قرار نمیگیرند.

مدت مجازات تکمیلی

دو سال حداکثر مدت مجازات تکمیلی می باشد.

البته اگر قانون گذار به نحو دیگری مقرر کرده باشد مدت مجازات تکمیلی متفاوت خواهد بود . چنانچه اثر مجازات ها بر مجرم احراز گردد به موجب ماده ۳۷ قانون می توان نسبت به لغو یاکاهش مجازات تکمیلی اقدام کرد.

قانونگذار لازم دانسته است که برای اعمال این لغو یا کاهش حتما نیمی از مدت مجازات گذشته باشد.

موارد گوناگونی به چشم می خورد که مجازات تکمیلی کمتر از این مدت نیز موجب اصلاحمجرم شده است. بهتر است فضایی اندیشیده شود تا مواردی از این قبیل مورد اغفال قرارنگیرد.

شرایط تعلق مجازات تکمیلی به مجرم

 1. بر شخص حقیقی مترتب می باشد
 2. در جرایمی که مجازات آنها
 3. حد و قصاص عمدی و تعزیر درجه ۰ تا ۰ چه عمدی چه غیر عمد چه مستوجب حبسچه غیر مستوجب حبس تعلق می گیرد.

شرایط لازم برای انتخاب نوع مجازات تکمیلی

مهم است قاضی بر اساس شرایط جرم ارتکابی و خصوصیات محکوم علیه دست به انتخاب مجازات تکمیلی بزند. لازم نیست این تناسب نسبت به مجازات اصلی جرم یا تقصیر مرتکب برسی شود.

مثلا تن آسایی، بیکاری موجب ارتکاب جرم گردیده مجازات تکمیلی می تواند الزام به یادگیری حرفه یا شغل معین باشد.

قاضی می تواند به یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی برای محکوم علیه حکم بدهد. تعداد آن دارای محدودیت نیست و می تواند چندین مورد باشد.

انواع مجازات های تکمیلی

 1. اقامت اجباری در محل معین
 2. منع از اقامت در محل یا محل های معین
 3. منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین
 4. انفصال از خدمات دولتی عمومی
 5. منع از رانندگی با وسیله نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
 6. منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجاری
 7. منع از حمل سلاح
 8. منع از خروج اتباع ایران از کشور
 9. اخراج بیگانگان از کشور
 10. الزام به خدمات عمومی
 11. منع از عضویت در احزاب گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
 12. توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
 13. الزام به یادگیری حرفه شغل کار معین
 14. الزام به تحصیل
 15. انتشار حمک محدودیت قطعی

در کل قانون مجازات تنها همین موارد مجازات تکمیلی می باشند مگر اینکه در قانون خاصیموردی ذکر گردد.

مثلا اضافه خدمت، تنزیل درجه یا محرومیت های دیگر که در جرایم نیروهای مسلح پیش بینی شده است.

ضمانت اجرای مجازات تکمیلی

سرپیچی بار اول

موجب افزایش مدت مجازات تکمیلی که در حکم قرار گرفته تا یک سوماست.

تخطی بار دوم

تبدیل بقیه مدت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت است. در نتیجه با توجه به تمامی اوصاف فوق قابل توجه است که سهم اثر بخش مجازات تکمیلیبسیار بالا می باشد.

حقوقدان ها و دکترین نظراتی پیرامون خلاء ها و امکان بهبود این مجازاتها داده اند.

جهت ما تماس با ما و یا ثبت سفارش محصولات فروشگاه نقش راه آینده ، میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.